Qui som?

 • ASSESSORIA RECOLTA, proposa un serveis integrals per la petita i mitjana empresa , el comerç i els professionals autònoms, concretament un departament d'assessorament empresarial global, amb tota la professionalitat i les noves tecnologies al servei de la seva empresa.
 • L'equip de professionals d'ASSESSORIA RECOLTA, amb una àmplia experiència en el sector i una continua formació, us ofereixen aquests serveis.
slide1

Assessoria laboral

 • Auditoria de nòmines: Modalitats de contractació, Estudis de costos de Seguretat Social, Salaris i Convenis.
 • Bonificacions empresarials.
 • Conexió directa Tresoreria de la Seguretat Social. Sistema Red.
 • Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament Laboral Permanent.
slide1

Assessoria fiscal

 • Estudi de possibilitats societàries.
 • Planificació Fiscal integral de la seva empresa.
 • Estudi i confecció de totes les declaracions fiscals, i liquidació d'impostos.
 • Assessorament Fiscal permanent. Finançament, Inversions, Subvencions.
 • I.R.P.F.
 • Impost Societats.
slide2

Assegurances

 • Estudis personalitzats. Empreses i Particulars.
 • Tots els sectors, competitivitat, solvència, agilitat.
 • ALLIANZ
slide3

Immobles

 • Estudis de mercat destinats a obtenir el màxim de rendibilitat o cobrir les necessitats familiars.
slide4

Administració General

 • I.N.S.S. - O.T.G.
 • Tresoreria de la Seguretat Social
 • Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
 • Departament d'Acció Social i Ciutadania.
 • Departament d'Economia i Finances.
 • Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Departament de Treball.
 • Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
 • Ajuntaments. Diputació. Consells Comarcals.
slide5

Administració General

 • Tramitacions davant les administracions públiques.
 • Administració de Patrimonis.
 • Administració de Comunitats de Propietaris.
slide6

Serveis jurídics

 • Dret Laboral, Dret Tributari, Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Civil.
 • Assessorament permanent.
 • Assessorament prevenció riscos laborals.
 • Assessorament protecció de dades.
slide7
play
stop

QUI SOM

ASSESSORIA RECOLTA és un despatx que ofereix un ventall de serveis empresarials que aporten solucions a les empreses.

El nostre equip de treball està liderat per:

 • Àlvaro Recolta Ripoll
 • Graduat Social col·legiat núm. 3109
 • Postgrau Tributació UDL

QUÈ FEM

ASSESSORIA RECOLTA li ofereix els següents serveis d'assessorament empresarial dins les següents àrees:

 • Àrea comptable
 • Àrea Fiscal
 • Àrea Laboral
 • Àrea financera i d'inversions
 • Àrea Jurídica

Àrea comptable administrativa:

 • Confecció i/o control de la comptabilitat en la mateixa empresa o des del nostre despatx segons la forma de treball que decideixi el client.
 • Serveis complementaris: Control d'stocks, facturacions, emissions de rebuts, col·laboració en el disseny i/o en les decisions de compra del programa i de l'equip informàtic.
 • Organització comptable: Classificació, codificació, comptabilització i sistema d'arxiu de tota la documentació comptable.

Fiscal:

 • Estudi sobre la millor forma de societat: Persona física, societat cooperativa, societat limitada, societat limitada laboral .... per tal de minimitzar l'impacte fiscal.
 • Planificació fiscal de l'empresa, seguiment i búsqueda d'alternatives per diferir impostos. Optimització en la gestió d'impostos.
 • Revisions periòdiques per mantenir l'empresa al dia en el compliment de les seves obligacions segons es pacti amb l'empresari: mensual, trimestral, anual.
 • Assessorament a empreses familiars. Estudi en la integració dels diferents impostos i planificació de la successió.
 • Confecció i presentació dels impresos oficials a Hisenda.
 • Assistència i direcció d'inspeccions d'Hisenda

Àrea Laboral:

 • Auditories de nòmines: Modalitats de contractació, estudis de costos de S.Social i salaris i Conveni.
 • Assessorament i Gestió en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Modificacions i variacions dades de l'empresa.
 • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la S.Social
 • Formalització de contractes de treball, pròrrogues i modificacions d'aquest.
 • Confecció dels rebuts de salaris. Nòmines.
 • Confecció dels Butlletins de cotització al Règim General.
 • Certificats d'empresa.
 • Confecció anual del calendari laboral i quadre horari.
 • Formalització i presentació d'informes d'accidents, malalties, etc.
 • Sol·licitud informes vida laboral davant TGSS
 • Confecció i presentació d'impresos a Hisenda.
 • Declaració anual de la situació familiar de cada treballador
 • Expedients d'atur, acomiadaments, liquidacions dels treballadors
 • Altes nous comptes de cotització
 • Recursos Tresoreria Seguretat Social
 • Inspecció de treball
 • Gestions departament de treball

Àrea financera i d'inversions:

 • Negociació bancària. Preparem la informació adient per negociar productes de préstec i crèdit amb l'entitat bancària pertinent.
 • Reunió amb els socis i administradors amb la finalitat d'analitzar l'estat de l'empresa i el seguiment en l'evolució de la mateixa.
 • Anàlisis i control de polítiques d'inversió i financiació.

Àrea Jurídica:

 • Dret de les persones, família i successions.

COM TREBALLEM? FILOSOFIA EMPRESARIAL

Tots els professionals que integren ASSESSORIA RECOLTA creiem i treballem segons els principis deontològics que orienten les actuacions professionals dels Economistes, Advocats i Graduats Socials:

 • Principi de Capacitació professional.
 • Principi de Legalitat.
 • Principi de Lleialtat.
 • Principi d'Integritat i Veracitat.
 • Principi d'Independència.
 • Principi d'Objectivitat.
 • Principi de Confidencialitat.
 • Principi de Salvaguarda d'Informació privilegiada.
 • Principi de Consentiment.
 • Principi de Diligència.
 • Principi d'Evidència i Custòdia.
 • Principi d'Equitat.

HONORARIS PROFESSIONALS

Tots els nostres pressupostos es basen en el següent esquema:

 • Anàlisis de la situació actual: Posar-nos al dia. L' empresa ha de facilitar la informació i documentació necessària per saber en quina situació ens trobem.
 • Visites a la seva empresa: La millor manera de treballar és amb la col·laboració de l'empresa i amb la metodologia de treball que li sigui més còmode a l'empresari.
 • Treball fora de l'empresa: Tasques al despatx d'ASSESSORIA RECOLTA i gestions en entitats públiques i privades.